Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions, curs 2019/2020

Per al curs 2019-2020, el Departament d’Educació regula la contractació de professors de religió en règim de contracte laboral temporal per ocupar els llocs de treball vacants l’1 de setembre de 2019 i fer les substitucions dels llocs reservats als titulars. 


Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions, curs 2016/2017

Per al curs 2016-2017, el Departament d’Ensenyament regula la contractació de professors de religió en règim de contracte laboral temporal per ocupar els llocs de treball vacants l’1 de setembre de 2016 i fer les substitucions dels llocs reservats als titulars.

Candidats

Requisits

Procediment

Professors de nova incorporació

Professors que acrediten serveis prestats o admesos en convocatòries de concurs públic anteriors i no contractats

Normativa


Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions, curs 2015/2016

Adjudicació de destinacions provisionals als professors de religió catòlica amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics
 
La Resolució ENS/1446/2014 de 19 de juny, aprova les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament.

Cadascun dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona publica la relació de participants i vacants i convoca els actes d’adjudicacions de cada nivell (primària i secundària).

Adjudicació de destinacions provisionals als professors de religió catòlica amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics

Els professors de religió catòlica amb contracte laboral indefinit la destinació provisional dels quals no pugui ésser prorrogada en cap dels centres on estaven destinats el curs 2014-2015 per criteris de planificació, i els professors amb contracte laboral indefinit que a 1.9.2015 no tinguin assignada cap destinació definitiva, han d’obtenir una destinació provisional, amb caràcter previ i prioritari, en ocasió de vacant, en l’acte públic de nomenaments que convocaran els serveis territorials i/o el Consorci d’Educació de Barcelona per proveir vacants en centres de l’àmbit territorial del bisbat que li ha formulat proposta. Aquest acte públic es farà el dia 26 d’agost de 2015

Actes de nomenament a les diferents Delegacions

Barcelona Comarques

Catalunya Central

Vallès Occidental

Baix Llobregat

Maresme – Vallès Oriental

Consorci d’Educació de Barcelona  

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l’Ebre


Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

Per al curs 2015-2016, el Departament d’Ensenyament regula la contractació de professors de religió en règim de contracte laboral temporal per ocupar els llocs de treball vacants l’1 de setembre de 2015 i fer les substitucions dels llocs reservats als titulars.


Candidats

 • Professors que acrediten serveis prestats com a professors de religió en règim de contractació temporal; aquests candidats no han de presentar sol·licitud de participació. Opcionalment, poden demanar canvi d’àrea territorial, canvi de nivell educatiu i ampliar la petició territorial a un altre àmbit per al qual tinguin la confiança del bisbat.
 • Professors admesos en convocatòries anteriors però que encara no acrediten serveis prestats com a professors de religió; aquests candidats no han de presentar sol·licitud de participació. Opcionalment, poden demanar canvi d’àrea territorial, canvi de nivell educatiu i ampliar la petició territorial a un altre àmbit per al qual tinguin la confiança del bisbat.
 • Professors de nou accés que compleixen els requisits de contractació; han de participar en la convocatòria feta pública per la Resolució de 23 de juny de 2015, de convocatòria de concurs públic per prestar serveis com a professors de religió. Aquests professors, entre el 25 de juny i el 6 de juliol de 2015, han de presentar la sol·licitud de participació i han d’acreditar el compliment dels requisits i dels mèrits al·legats. Opcionalment, poden ampliar la petició territorial a un altre àmbit per al qual tinguin la confiança del bisbat.

Requisits

Els candidats han d’acreditar el compliment dels requisits previstos a l’article 3.2 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, a més dels que es detallen a continuació:

 1. No pertànyer als cossos docents com a funcionari/ària de carrera.
 2. Complir el requisit de titulació per al nivell d’ensenyament per al qual s’opta, d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
 3. Disposar de la proposta de l’ordinari diocesà per a l’àmbit territorial on es vol obtenir destinació. Només es pot obtenir destinació en centres d’un àmbit per al qual es disposa de la proposta emesa per l’entitat religiosa corresponent.
 4. Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s’opta (DEI o DECA).
 5. Disposar de l’acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.

Aquests requisits han d’estar reconeguts o acreditats com a molt tard el 6 de juliol de 2015, data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per als professors de nova incorporació.


Procediment

Durant la primera setmana del mes de juliol es publiquen a cadascun dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament (i al Consorci d’Educació de Barcelona) les llistes de professors de religió per a cada nivell educatiu, ordenats segons el temps de serveis prestats. També es publiquen les llistes d’admesos en convocatòries de concurs públic anteriors i que no han estat contractats, ordenades segons l’any de la darrera convocatòria en què han participat i, dintre d’aquest, segons el número d’ordre assignat d’acord amb el barem de cada convocatòria. 

S’obre un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions; amb la publicació de la llista definitiva s’informa de les reclamacions estimades i les desestimades.

Durant aquest termini, els professors de religió que formen part d’aquestes llistes podran demanar, opcionalment, prestar serveis en un àmbit territorial diferent al demanat amb caràcter preferent sempre que disposin de la confiança del bisbat corresponent.

Amb un mínim de 48 hores d’antelació, els serveis territorials i el Consorci convoquen els participants a la celebració dels actes d’adjudicacions de destinacions per proveir els llocs de treball de religió vacants. Els actes de nomenament se celebren abans del 31 d’agost de 2015 als serveis territorials i al Consorci i els resultats es publiquen als seus taulers d’anuncis.

Els professors candidats participen en els actes d’adjudicació segons l’ordre següent:

 1. Professors que formen part de la llista de personal amb serveis prestats, ordenat segons el número que tenen assignat a raó del temps de prestació de serveis, de més petit a més gran.
 2. Professors que acrediten els requisits per a la contractació, proposats per l’entitat religiosa corresponent, ordenat segons la puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats.
 3. Professors que opcionalment han demanat en segon lloc en un altre àmbit territorial.

 

Els llocs de treball que hagin d’ocupar substituts es proveiran a partir del 15 de setembre de 2015 amb el mateix ordre de prelació esmentat.

Llistes de professors de nova incorporació


Llistes definitives

Per accedir-hi heu d’utilitzar el codi GICAR.


Calendari

 • Termini per presentar la sol·licitud: del 25 de juny al 6 de juliol de 2015
 • Publicació de les llistes provisionals: 9 de juliol de 2015
 • Termini per presentar reclamacions: del 9 al 14 de juliol de 2015
 • Publicació de les llistes definitives: 20 de juliol de 2015

Llistes de professors que acrediten serveis prestats o admesos en convocatòries de concurs públic anteriors i no contractats


Llistes definitives

Per accedir-hi heu d’utilitzar el codi GICAR.

Canvi d’àrea territorial, de nivell educatiu i de preferències per a la contractació del curs 2015-2016

Els professors que acrediten serveis prestats o que han estat admesos en convòcatòries de concurs públic anteriors i no han estat encara contractats poden, opcionament, demanar canvi d’àrea territorial, de nivell educatiu o un altre àmbit territorial en segon lloc.


Calendari

 • Publicació de les llistes provisionals: 2 de juliol de 2015
 • Termini per presentar reclamacions: del 2 al 9 de juliol de 2015
 • Termini per demanar canvi d’àrea territorial, de nivell educatiu o un altre àmbit territorial en segon lloc: del 2 al 9 de juliol de 2015
 • Publicació de les llistes definitives: 20 de juliol de 2015

Normativa

de convocatòria de concurs públic per prestar serveis com a professor o professora de religió (23.6.2015)

d’aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6650, de 25.6.2014)


Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

El Departament d’Ensenyament regula la contractació de professors de religió en règim de contracte laboral temporal per ocupar els llocs de treball vacants l’1 de setembre de 2014 i fer les substitucions dels llocs reservats als titulars.

Per al curs 2014-2015:

Requisits

Els candidats han d’acreditar el compliment dels requisits previstos a l’article 3.2 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, a més dels que es detallen a continuació:

1. No pertànyer als cossos docents com a funcionari/ària de carrera.

2. Complir el requisit de titulació per al nivell d’ensenyament per al qual s’opta, d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

3. Disposar de la proposta de l’ordinari diocesà per a l’àmbit territorial on es vol obtenir destinació. Només es pot obtenir destinació en centres d’un àmbit per al qual es disposa de la proposta emesa per l’entitat religiosa corresponent.

4. Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s’opta (DEI o DECA).

5. Disposar de l’acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.

En aquests moments les borses de professorat de religió s’obren als diferents SSTT i Consorci segons les necessitats de cobrir substitucions i/o vacants. No hi ha dates especifiques per a l’obertura de les borses.

Les persones que formen part de la Borsa són ordenades mitjançant un barem de mèrits.

Si voleu més informació en relació al funcionament de la Borsa de Religió podeu contactar amb qualsevol DELEGAT D’AMRC.